هواکش کوبل مستقیم دبل فوروارد=این نوع فن ها جهت دستگاه هایی ک مقدار هوای زیادی را با دمای معمولی جابجا میکنند مورد استفاده قرار می گیرد.فن یا در واقع هواکش صنعتی باید بتواند هوای الوده را از محیط خارج کند و هم هوای سالم و تمیز ر به داخل بیاورد تا برای کارکنان و افراد حاضر در محیط فضای سالمی را فراهم سازد هواکش های صنعتی در هر نوعی کمک می کند تا جریان هوا ثابت و یکنواخت شود و حتی می توانند گاز ها یا الودگی های صنعتی را که به واسطه سایر فرایند های صنعتی تولید شده اند پاک سازی کنند و هوای اطرافتان را مطبوع نمایند.